REGULAMIN

 

I. Informacje o przedsiębiorcy i danych osobowych.

 1. Sklep www.siva.pl prowadzony jest przez Paulinę Szarejko z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wincentego Pola 33, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 895 194 71 92, Regon: 364619341, prowadzonej przez Ministra Gospodarki będącą jednocześnie administratorem danych osobowych (dalej Paulina Szarejko).

 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody w celu prowadzenia korespondencji, nawiązania współpracy oraz przedstawienia oferty i realizowania zamówień.

 3. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Pauliną Szarejko w celu udzielenia odpowiedzi osobie powierzającej dane, realizacji ewentualnych zamówień, a także działalności marketingowej.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, trwania współpracy i realizacji zamówień oraz przez dalszy czas niezbędny z uwagi na konieczność prawidłowego jej rozliczenia.

 5. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.;

 7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Paulinę Szarejko i ich udostępnienie jest dobrowolne;

 8. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo na cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres siva.kontakt@gmail.com spod adresu, którego zgoda dotyczy;

 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

 

II. Postanowienia ogólne.

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie w opisie każdego przedmiotu.

 2. Zamówienia można składać zarówno poprzez witrynę internetową www.siva.pl, oraz mailowo na adres: siva.kontakt@gmail.com

   

 3. W celu uzyskania dodatkowych informacji, wszelkie zapytania prosimy przesyłać drogą e-mailową poprzez zakładkę „Kontakt“ lub na adres mailowy siva.kontakt@gmail.com. Konsultant udzieli odpowiedzi na każde pytanie.

 4. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym to produkty fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta. W przypadku zakupu przez Konsumenta termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia, kiedy rzecz została Klientowi wydana, a w przypadku Klienta biznesowego – rok. Aby zrealizować uprawnienia wynikające z gwarancji Klient powinien podać numer zamówienia

 

II. Składanie zamówień.

 1. W celu złożenia zamówienia lub zakładania rejestracji konta w sklepie internetowym www.siva.pl, należy podać dobrowolnie następujące dane osobowe: imię i nazwisko (lub nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby działającej w imieniu firmy, a także numer NIP oraz dane niezbędne do wystawienia faktury), adres do wysyłki towaru, adres email oraz numer telefonu kontaktowego. Przed potwierdzeniem powyższych danych w sklepie internetowym klient oświadcza, że wskazane wyżej dane są prawidłowe. Powyższe dane są niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy. 

 2. Złożenie zamówienia jest możliwe poprzez:

  1. wypełnienie przez klienta elektronicznego formularza zamówienia poprzez opcję „do koszyka” dostępną na stronie internetowej www.psiva.pl lub w formie mailowej;

  2. akceptacji przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Po prawidłowym dokonaniu zamówienia, na adres e-mailowy klienta, podany w trakcie składania zamówienia, wysyłana jest automatyczna wiadomość elektroniczna zawierająca zestawienie złożonego zamówienia, wraz z jego elementami składowymi oraz z danymi klienta i sprzedającego.

 2. W przypadku złożenia zamówienia drogą mailową, sklep internetowy przesyła zestawienie złożonego zamówienia, o którym mowa w ustępie powyższym, a więc wraz z danymi Klienta oraz linkiem służącym do dokonania przez Klienta płatności lub numerem konta (w przypadku płatności na konto bankowe)
  Korekty do zamówień mogą być również składane poprzez wiadomość e-mailową, bądź telefonicznie, o ile zamówienie nie zostało wcześniej zrealizowane. 

 3. Czas realizacji zamówienia (wysłania paczki) wynosi do 7 dni roboczych. Przesyłka wysłana firmą kurierską trafia zwykle do adresata (terytorium Polski) w terminie do 2 dni roboczych, lecz nie później niż 7-go dnia roboczego.

 4. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej
  Kupujący pokrywa koszty dostawy w wysokości określonej w cenniku sklepu www.siva.pl.

 5. Koszt dostawy jest uzależniony od sposobu dostawy oraz formy płatności i jest każdorazowo umieszczony na formularzu zamówienia.

 6. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą wysłania przez Sklep Internetowy automatycznej wiadomości elektronicznej zawierającej zestawienie złożonego zamówienia wraz z danymi Klienta, danymi Sprzedającego oraz danymi dostawy.

 7. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy zamówionego towaru podczas składania zamówienia.

   

III. Płatność za towar.

 1. Za zakupy w sklepie www.siva.pl można zapłacić poprzez zapłatę za pośrednictwem systemu płatności PayU (www.payu.pl) lub systemu PayPal (www.paypal.pl)

 2. Na cenę końcową składa się należność za zamówiony towar oraz koszty dostawy określone na stronie www.siva.pl w zakładce Dostawa i płatność oraz widocznych na stronie podczas podsumowania zamówenia.

   

IV. Reklamacje.

 1. Wszystkie produkty oferowane w www.siva.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 2. W każdym przypadku wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną rękojmią sprzedawcy.

 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub wad w otrzymanym towarze, można go przesłać na adres siedziby Sprzedającego: Paulina Szarejko, ul. Wincentego Pola 33, 51-140 Wrocław.

 4. Reklamacja powinna zawierać: numer zamówienia, przyczynę złożenia reklamacji, dokładny opis niezgodności lub wady, termin ujawnienia niezgodności lub wady, imię i nazwisko Klienta, adres zwrotny, numer telefonu, adres mailowy.

 5. Jeżeli towar ma wadę, Klient może w ramach rękojmi:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 1. Sprzedawca, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 2. Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Klienta.

 

V. Wymiana i zwrot towaru.

  1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni od daty otrzymania towaru.

  2. Dla zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

  3. Oświadczenie winno zostać lub przesłane na adres siedziby Sprzedającego tj.: Paulina Szarejko, ul. Wincentego Pola 33, 51-140 Wrocław lub na adres mailowy: siva.kontant@gmail.com

  4. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres siedziby Sprzedającego tj.: Paulina Szarejko, ul. Wincentego Pola 33, 51-140 Wrocław. Klient jest zobowiązany do zwrotu towaru nie później niż w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia Sklepowi Internetowemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  5. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy.

  6. W przypadku gdy Klient zakupił towar w niewłaściwym rozmiarze, sklep internetowy umożliwia Klientom wymianę zakupionych towarów, o ile dostępny jest towar w interesującym Klienta rozmiarze.

  7. Aby dokonać wymiany towaru na właściwy rozmiar należy skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty mailowej ze sklepem internetowym i ustalić czy właściwy rozmiar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego.

  8. Aby wymienić towar należy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zakupionych towarów nadać przesyłkę z towarem do wymiany oraz formularzem wymiany na adres siedziby Sprzedającego tj.: Paulina Szarejko, ul. Wincentego Pola 33, 51-140 Wrocław

  9. Koszt przesyłki wymienianego towaru ponosi Klient.

 

VI. Postanowienia Końcowe.

 1. Składając zamówienie w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Paulina Szarejko
  Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklepie www.siva.pl będą udostępniane innym podmiotom jedynie w celu realizacji ewentualnych zamówień oraz działalności marketingowej. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, trwania współpracy i realizacji zamówień oraz przez dalszy czas niezbędny z uwagi na konieczność prawidłowego jej rozliczenia.

 2. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszym Regulaminem. 

 3. Wszystkie zdjęcia i opisy są własnością Paulina Szarejko, ul. Wincentego Pola 33, 51-140 Wrocław. Wykorzystywanie ich bez zgody właściciela jest zabronione i niezgodne z prawem.